Standardy czystości wody

Woda oczyszczona jest używana we wszystkich przemysłach i organizacjach związanych z nauką. Międzynarodowe i krajowe władze standaryzujące określają standardy jakości wody dla ogólnych typów zastosowań:

Inne reprezentatywne organizacje specyfikują kryteria odpowiednie dla swojej domeny działania. Ważniejszymi wśród nich są:

Stopnie jakości wody oczyszczonej

ELGA rozróżnia punktu widzenia producenta urządzeń do oczyszczania, wodę używaną we współczesnym laboratorium dzieli się wg następujących stopni jakości:

  • Woda jakości podstawowej
  • Woda dejonizowana
  • Woda generalnej jakości laboratoryjnej
  • Woda ultra-czysta

Woda jakości podstawowej ma najniższy stopień czystości - normalnie ma przewodnictwo 1-50 µS/cm. Może być wyprodukowana samodzielnie przez słabo-zasadowe żywice aniono-wymienne, przez odwróconą osmozę lub przez pojedynczą destylację. Typowe zastosowania dla wody jakości podstawowej obejmują płukanie szkła oraz zasilanie maszyn myjących.

Woda dejonizowana typowo ma przewodnictwo od 1,0 do 0,1 µS/cm (t.j. rezystywność od 1,0 do 10,0 MΩ·cm), i jest produkowana przez dejonizację na złożu mieszanym przy zastosowaniu silnie-zasadowych żywic aniono-wymiennych. Może posiadać względnie wysoki i zmienny poziom zanieczyszczenia organicznego i bakteryjnego. Jest używana do różnych celów, w tym do płukania, przygotowania standardów analitycznych i reagentów ogólnego przeznaczenia i rozcieńczania próbek.

Woda generalnej jakości laboratoryjnej nie tylko ma wysoką czystość w zakresie jonów, ale też niskie poziomy zawartości związków organicznych i mikroorganizmów. Typowa specyfikacja takiej wody to przewodnictwo <1,0 µS/cm (rezystywność >1,0 MΩ·cm), zawartość całkowitego węgla organicznego (TOC) mniejsza niż 50 ppb oraz liczba bakterii poniżej 1 CFU/ml. Woda tej jakości może być użyta w wielkiej różnorodności zastosowań, poczynając od przygotowania reagentów i roztworów buforowych, do przygotowania podłoży do hodowli komórek i badań mikrobiologicznych. Woda generalnej jakości laboratoryjnej może być wyprodukowana przez podwójną destylację lub przez systemy oczyszczania wody wykorzystujące odwróconą osmozę oraz wymianę jonową lub EDI oraz dodatkowo także absorpcję i UV.

Woda ultra-czysta jest wodą osiągającą teoretyczne poziomy czystości w zakresie przewodnictwa, zawartości  organiki, liczby cząstek stałych i bakterii. Taki poziom czystości jest osiągany przez „wygładzanie” wody, która została wstępnie oczyszczona przez dejonizację, odwróconą osmozę lub destylację. Typowo, woda ultra-czysta posiada rezystywność 18,2 MΩ·cm, TOC <10 ppb C, filtrowanie do 0,1 µm lub poniżej, oraz liczbę bakterii poniżej 1 CFU/ml. Woda ultra-czysta jest wymagana do różnych czułych technik analitycznych takich jak wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia jonowa (IC) oraz spektrometria masowa z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS).
Ultra-czysta woda apirogenna jest używana do zastosowań takich jak kultury tkankowe ssaków.
Ultrafiltracja jest stosowana do usuwania wszelkich znaczących poziomów zawartości biologicznie aktywnych substancji związków takich jak endotoksyny (typowo < 0,005 IU/ml) i  nukleazy i proteazy (niewykrywalne).