Specyfikacja International Organization for Standarization dla wody do użytku laboratoryjnego - ISO 3696: 1987

Parametr Jakość 1 Jakość 2 Jakość 3
Wartość pH przy 25 ºC, zakres włącznie nie dotyczy nie dotyczy 5,0 do 7,5
Przewodnictwo elektryczne µS/cm 25 °C, max. 0,1 1,0 5,0
Substancje utleniające się
Zawartość tlenu (O2) mg/l max.
nie dotyczy 0,08 0,4
Absorbancja przy 254 nm i długości ścieżki optycznej 1 cm, jednostki absorbancji, max. 0,001 0,01 nie specyfikowane
Pozostałość po odparowaniu przy ogrzewaniu w 110 °C mg/kg, max. nie dotyczy 1 2
Zawartość krzemionki (SiO2) mg/l, max. 0,01 0,02 nie specyfikowane

Standard ten obejmuje trzy stopnie jakości jak następuje:

Jakość 1
Woda zasadniczo wolna od zanieczyszczeń rozpuszczonych lub koloidalnych jonowych i organicznych. Jest odpowiednia dla najbardziej zaawansowanych wymagań analitycznych włącznie z wysokosprawną chromatografią cieczową (HPLC). Powinna być produkowana przez dodatkowe uzdatnianie wody jakości 2 na przykład przez odwróconą osmozę lub wymianę jonową, a następnie filtrację na filtrze z porami 0,2 µm dla usunięcia cząstek stałych lub re-destylację z aparatu kwarcowego.

Jakość 2
Bardzo niski poziom zanieczyszczeń nieorganicznych, organicznych lub koloidalnych i odpowiednia do czułych zastosowań analitycznych, włącznie ze spektrometrią absorpcji atomowej (AAS) i oznaczaniem składników w ilościach śladowych. Może być produkowana przez wielokrotną destylację, wymianę jonową lub odwróconą osmozę a następnie destylację.

Jakość 3
Odpowiednia do większości mokrych prac laboratoryjnych i przygotowania roztworów reagentów. Może być produkowana przez pojedynczą destylację, wymianę jonową lub odwróconą osmozę. Jeśli nie zostało zaznaczone inaczej, powinna być używana do zwykłych prac analitycznych.