Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
- wymagania fizykochemiczne

wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. (Dziennik Ustaw nr 203 poz. 1718).


A. Wskaźniki fizyczne
Parametr Dopuszczalny zakres wartości X
Barwa15
Mętność1 NTU
pH6,5 - 9,5 1)
Przewodność25001) µS/cm
w 20°C
Smakakceptowalny
Zapachakceptowalny

B. Substancje nieorganiczne
Nazwa Dopuszczalny zakres stężenia X
Amoniak0,51) 2) mg/l
Antymon0,005 mg/l
Arsen 0,01 mg/l
Azotany 501) mg/l
Azotyny 0,5 mg/l
Bor 1,0 mg/l
Chlor wolny Y 0,1 - 0,3 mg/l
Chlorki 2501) mg/l
Chrom 0,05 mg/l
Cyjanki 0,05 mg/l
Fluorki 1,5 mg/l
Glin 0,2 mg/l
Kadm 0,003 mg/l
Magnez 303) - 1253') mg/l
Mangan 0,05 mg/l
Miedź 2,01) 4) mg/l
Nikiel 0,02 mg/l
Ołów
Ołów
Ołów
0,05 mg/l
0,0255') mg/l
0,015'') mg/l
Rtęć0,001 mg/l
Selen0,1 mg/l
Siarczany 2501) mg/l
Sód200 mg/l
Twardość 601) 3) - 5001) mg/l
Żelazo0,2 mg/l

1) Wartość powinna być uwzględniana przy ocenie agresywności korozyjnej.
2) Wody podziemne niechlorowane - 1,5 mg/l.
3) Wartość zalecana ze względów zdrowotnych.
3') Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l.  Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l.
4) Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej jej agresywnością korozyjną.
5') Obowiązuje od 1.06.2006 r. do 31.12.2012 r.
5'') Obowiązuje od 1.01.2013 r.

C. Substancje organiczne
Nazwa Dopuszczalny zakres stężenia X
Akryloamid 0,106) µg/l
Benzen 1,0  µg/l
Benzo(a)piren 0,01 µg/l
Chlorek winylu 0,506) µg/l
1,2-dichloroetan 3,0 µg/l
Epichlorohydryna 0,106) µg/l
Ftalan dibutylu 20 µg/l
Mikrocystyna - LR 1,0 µg/l Z
Pestycydy 0,107) µg/l
∑ pestycydów 0,508) µg/l
Substancje powierzchniowo czynne (anionowe) 200 µg/l
∑ trichlorobenzenów 20 µg/l
trichloroetenu i tetrachloroetenu 10 µg/l
∑ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 0,1009) µg/l
Utlenialność z KMnO4 5000 µg/l

6) Dotyczy stężenia niezwiązanego monomeru w polimerze, który przenika do wody.
7) Termin "pestycydy" obejmuje: organiczne insektycydy, organiczne herbicydy, organiczne fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentocydy, slimicydy, pochodne produkty, m.in. regulatory wzrostu oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji.
Podana wartość odnosi się do każdego pestycydu.
W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksyheptachloru NDS wynosi 0,03 µg/l.
8) Wartość oznacza sumę stężeń wszystkich pestycydów oznaczanych ilościowo.
9) Wartość oznacza sumę stężeń wyszczególnionych związków: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)fluoranten, benzeno(ghi)perylen, indeno(1,2,3 - c,d) piren.

D. Uboczne produkty dezynfekcji  
Nazwa Dopuszczalny zakres stężenia X
Bromiany
Bromiany
25 µg/l
105''') µg/l
Bromodichlorometan 15 µg/l
Chloraminy 500 µg/l
Chlorany 200 µg/l
Chloryny 200 µg/l
Formaldehyd 50 µg/l
Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) 2 µg/l
Trichloroaldehyd octowy (wodzian chloralu) 10 µg/l
Trichlorometan (chloroform) 30 µg/l
2,4,6-trichlorofenol 200 µg/l
∑ THM
∑ THM
150 µg/l
1005''') µg/l

5''') Obowiązuje od 1.01.2008 r.

E. Radionulidy
Nazwa Dopuszczalny zakres wartości X
Całkowita dopuszczalna dawka 0,10 mSv/r
Tryt 100 Bq/l

X W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.

Y Wartość oznaczona w punkcie czerpalnym u konsumenta.

Z Dotyczy wód powierzchniowych.

Wymagania mikrobiologiczne

Wskaźnik jakości wody Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika w próbce wody pobranej w miejscu czerpania przez konsumentów i/lub podawania wody do sieci
liczba bakterii
objętość próbki
Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) 0
100 ml
Bakterie grupy coli 1] 0
100 ml
Enterokoki (paciorkowce kałowe) 0
100 ml
Clostridia redukujące siarczyny 2] (Clostridium perfringens) 0
100 ml
Ogólna liczba bakterii w 37 °C po 24h 20
1 ml
Ogólna liczba bakterii w 22 °C po 72h 100
1 ml

1] Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach; do 5% próbek w ciągu roku.
2] Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych.